Program „FReD goes net”

„FReD goes net” to program wczesnej interwencji adresowany do osób, które pierwszy raz weszły w konflikt z prawem z powodu używania substancji psychoaktywnych.

Przeznaczony jest on dla osób w wieku 14-21 lat. Jego celem jest dotarcie do młodych osób eksperymentujących lub ryzykownie używających substancje psychoaktywne, w celu uchronienia ich przed uzależnieniem.

Polega on na rozmowie wstępnej z terapeutą oraz zajęciach grupowych, które odbywają się przez 2 godziny (1 raz) lub 3 godziny (2 razy) – czyli łącznie 8 godzin.

Tematy poruszane podczas zajęć:

  • konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,

  • wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,

  • indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,

  • praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany,

  • informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy.

Można kontaktować się z nami pod numerem telefonu:

532 590 967.

Zapraszamy do kontaktu profesjonalistów – pracowników socjalnych, kuratorów, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, pracowników oświaty, personel medyczny, a także rodziców i opiekunów prawnych mających kontakt z potencjalnymi adresatami programu.

Więcej informacji, w tym materiały dot. programu do druku, znaleźć można na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – po prostu kliknij w obrazek na górze strony!