Klauzula informacyjna – RODO

Klauzula Informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Al. Młodych 16, 41-106 Siemianowice Śl.,

tel. 32 765 41 38, e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl

2. Reprezentantem Administratora Danych Osobowych jest: Dyrektor Lech Cierpioł

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Schejbal, tel. 604 854 702, e-mail:

kontakt@iodo.edu.pl

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa, w

szczególności udzielania Świadczeń zdrowotnych oraz realizacji Pana/Pani procesu terapeutycznego.

Podstawy prawne przetwarzania:

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych);

– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

– ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

– ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 0 ochronie zdrowia psychicznego;

– wyrażona przez Panią/ Pana zgoda, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

5. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania

danych podczas pełnienia obowiązków stuizbowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie zawartych umów powierzenia

przetwarzania.

6. Dane osobowe nie Beda przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane do cel6w archiwalnych jest określony

przepisami prawa. W _ przypadku dokumentacji medycznej] Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta – przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w kt6rym dokonano

ostatniego wpisu.

8. Prawa przystukujące osobie, której dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na

podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie Pan/Pani danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania świadczeń

zdrowotnych.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie będzie stosowane do

przetwarzanych danych