Informacja o monitoringu wizyjnym

Informacja o monitoringu wizyjnym w SPZTUiW

  • W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających oraz ochrony przeciwpożarowej, na terenie SPZTUiW działa monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez system monitoringu wizyjnego CCTV.

  • Podstawą przetwarzania są uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

  • Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo i obejmuje wnętrze budynku SPZTUiW.

  • Przebywanie na takim terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych (wizerunku) przez Administratora.

  • Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji SPZTUiW oraz firmy serwisującej sprzęt na podstawie podpisanej umowy. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących są upoważnieni pracownicy SPZTUiW oraz firmy serwisującej.

  • Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązującymi u Administratora.

  • Budynek i pomieszczenia objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, za pomocą odpowiednich tabliczek informacyjnych.