Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

SPZTUiW zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.uzaleznienia.siemianowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • nie ma dostępu do tłumacza języka migowego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Lech Cierpioł
 • E-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl
 • Telefon: 32 765 41 38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SPZTUiW mgr Lech Cierpioł
 • Adres: Aleja Młodych 16
  41-106 Siemianowice Śląskie
 • E-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl
 • Telefon: 32 765 41 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Zakładu przy Alei Młodych 16

Asystę można wezwać telefonicznie z użyciem numerów wskazanych na www.uzaleznienia.siemianowice.pl/kontakt .

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – obecnie nie są wyznaczone.

Budynek jest obiektem 1 kondygnacyjnym.

W budynku (poziom 0) znajduje się Sekretariat/Rejestracja, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz poczekalnię w której można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danego pomieszczenia.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w budynku, przy jego wejściu głównym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

Nowopowstały 2-kondygnacyjny segment wyposażony jest w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do „starej” jednokondygnacyjnej części siedziby dla osób poruszających się na wózku jest możliwy bez dodatkowej asysty dzięki w/w windzie.

Winda jest oznaczona w języku Braille’a.

Lokal przy ul. Klonowej 1E w Siemianowicach Śląskich

Lokal nie ma przypisanych miejsc parkingowych, w pobliżu nie ma miejsc oznaczonych jako miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Lokal znajduje się na parterze, na kondygnacji przyziemnej w budynku 4 kondygnacyjnym.

Przy wejściu przeszkoda architektoniczna w postaci progu o wysokosci około 12 cm. Drzwi wejściowe nie spełniają norm dostępności dla osób poruszjących się na wózku.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w środku.

Do lokalu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.