Projekty Unijne

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich w okresie od 1 maja 2021r. do 31 października 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
nr RPSL.09.01.05-24-00A0/20 pn. „Uwierz w siebie”- kompleksowy program wsparcia osób uzależnionych oraz ich otoczenia.
Cel główny projektu:
Projekt „Uwierz w siebie” zakłada objęcie wsparciem 20 osób (8 K i 12M) uzależnionych od alkoholu oraz ich otoczenia; bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mających problem z powrotem na rynek pracy a także otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (10 os). Projekt wpłynie na wzrost aktywności zawodowej poprzez objęcie kompleksowym wsparciem z zastosowaniem usług aktywnej integracji w celu wzmocnienia ich aktywności i integracji społecznej oraz wyprowadzenia ze stan kryzysowego.
Planowane efekty:
Celem projektu będzie wzrost efektywności społecznej i zatrudnieniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie poprzez wdrożenie profilaktyki uzależnień oraz wsparcia społeczno-zawodowego, zapobiegającego wykluczeniu społecznemu dla 30 osób (17 M i 13K) uzależnionych oraz ich otoczenia, będących podopiecznymi Zakładu Terapii Uzależnień. Dzięki realizacji projektu nastąpi zindywidualizowane wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie w ramach usług aktywnej integracji uczestników projektu i ich otoczenia. Nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej ma spowodować zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród min. 20 uczestników projektu oraz ich otoczenia.
Wartość projektu: 312 999,43 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 266 049,51 zł
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej


nr RPSL.08.03.02-24-039E/19 pn. „Program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Cel głównym projektu:

Przywrócenie maksymalnej możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 90 osób mieszkańców w wieku od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn z Subregionu Centralnego województwa Śląskiego. Głównie miast Siemianowic Śląskich, Katowic i ościennych – aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych poprzez objęcie kompleksową rehabilitacją oraz wsparciem edukacyjnym 90 osób.

Planowane efekty: poprawa sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 90 osób.

Wartość projektu 394 875,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 335 643,75 zł.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej


nr RPSL.08.03.02-24-039F/19 pn. „„SZANSA”- deinstytucjonalizacja wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cel głównym projektu:

Wzrost dostępu do specjalistycznego wsparcia dla minimum 100 osób w wieku od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych afektywnych oraz nerwicowych aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenów Subregionu Centralnego głównie Siemianowic Śląskich i okolic.

Planowane efekty: objęcie wsparciem 100 osób dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych afektywnych oraz nerwicowych.

Wartość projektu 354 668,75 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 301 468,43 zł.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 marca 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej


nr RPSL.08.03.02-24-0508/19 pn. „Modernizacja stanowisk pracy w SPZTUiW w Siemianowicach Śląskich”

Cel głównym projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej 19 osób, w tym 7 osób w wieku 50 +. Wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii 13 stanowisk pracy 13 osób dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań oraz poszerzanie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy oraz z potencjałem zawodowym uczestnika/uczestniczki.

Planowane efekty: Kontynuacja pracy 13 osób na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

Wartość projektu 90 325,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 76 776,25 zł.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 grudnia 2019r. realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych


nr RPSL.09.02.01-24-03BC/17 pn. „Klub „mp4” – mobilny profilaktyczny punkt pierwszej pomocy.

Cel głównym projektu:

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu poprzez wdrożenie profilaktyki uzależnień oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Siemianowice Śląskie poprzez działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych w postaci wdrożenia programu profilaktycznego w ramach nowopowstałego Klubu „mp4” dla 80 osób.

Po zakończeniu realizacji zapewnia się dostępność 10 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu 199 890,41 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 169 906,84 zł.